Friday, 27 April 2012

BI-MONTHLY MEETING WITH THE PMG , CR

மத்திய மண்டல கோட்ட/கிளைச் செயலர்களுக்கு  இனிய வணக்கம் !
கீழே இந்த இருமாதப் பேட்டிக்கான பிரச்சினைகள் அளிக்கப்பட விபரம்
கொடுத்துள்ளோம்.

மேலும் கடந்த 17.02.2012  அன்று நடைபெற்ற இருமாதங்களுக்கு ஒரு
முறையான பேட்டிக்கு  அளிக்கப்பட பிரச்சினைகளின் விபரமும்
உங்கள் நினைவுக்காக கீழே அளித்துள்ளோம்.

ஏற்கனவே கடந்த BMM  முடிந்தவுடன் அந்த MINUTES  நகல் உங்களுக்கு
XEROX  எடுத்து அனுப்பியுள்ளோம்.  அதில்  பழைய SUBJECTS மற்றும் புது 
SUBJECTS  களுக்கு அந்தந்த கோட்ட அதிகாரிகளுக்கு நடவடிக்கை எடுத்திட
அனுப்பப் பட்டுள்ளதாக பதில் PMG அவர்களால் அளிக்கப் பட்டுள்ளதை 
நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம்.  
 
ஆனால் இதுவரை , அதில் எந்த எந்தபிரச்சினைகள் தீர்க்கப் பட்டுள்ளன ?
எந்த எந்த பிரச்சினைகள் தீர்க்கப் படவில்லை ?  என்பது குறித்து எவரிடமிருந்தும் இது நாள் வரை பதில் வரவில்லை. 
 
 எனவே  உடன் இது குறித்து மாநிலச் சங்கத்திற்கு தாங்கள்  E-MAIL அனுப்பினால் , தீராத பிரச்சினைகள் குறித்து மீண்டும் PMG  அவர்களுடன் பேசிட உதவியாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.  பதில் ஏதும் இல்லை எனில்  பிரச்சினை தீர்ந்ததாக எடுத்துக் கொள்ளலாம்  என்று நினைக்கிறோம் . உங்கள் பதிலை எதிர் பார்க்கிறோம்.

நன்றி !No.P3/BMM          dt. 21.04.2012
To
The Postmaster General,                                                                                   THRO  E-MAIL.
Central Region,
Trichirappalli 620 001.
Sir,
                      Sub: Bi-monthly meeting with the PMG, CR  notified to be held  on 27.04.2012.
                                                                                                                ….
 
The  undermentioned items are proposed to be taken up for discussions during the bi-monthly meeting with the PMG, CR  scheduled to be held on 27.04.2012. The same may kindly be entertained..
 
1.       Request for restoration of the various justified GDS SV posts , which were  orally  redeployed  by the  subordinate authorities against the orders of the Directorate,  since the  resultant stamp vending work now attached to MPCM counters is added  with the work load heavily at the counters and  hampering the public services badly.
2.       Request for recall of the  officials those who are on deputation from Divisions with RPLI/ PLI sections at R.O.,  P&T Dispensary and R.O. as assured in the RJCM meeting minutes by the CPMG, TN,  to  meet out  the shortage of  staff at operative ends otherwise outsourced agents may  be permitted  to compensate  the  work, with equal number in lieu thereof.
3.       Request for retention of the post of Accountant IV at Trichy HPO  since voluminous work attached with that branch such as Railways/Postal Family pension conversions, settlement of LTA cases, transfer of pension cases both inward/outward, Revision of pension/DA to BSNL, processing of  pre-2006 pension cases,  processing of CDA pension etc. etc. are  held up  resulting in undue delay and  inviting  enormous complaints.
The following office bearers will be attending the meeting. Necessary arrangements may kindly be made for granting special CL and  relief to them.
1.       Sri. J. Ramamurthy, Circle Secretary & PA, Tiruvallikeni SO, Chenna 600 005.
2.       Sri. A. Manoharan, Regional Secretary & PA, Vridhachalam HO 606 001.
 
With regards,
SD/-……..
(J.RAMAMURTHY)
CIRCLE SECRETARY.
............................................................................................
 
 
No.P3/BMM                                                                                                                  dt.13.02.2012
To
The Postmaster General,
Central Region,
Trichirappalli 620001.
Sir,         
                       Sub: Bi-monthly meeting with the PMG, CR notified to be held on 17.02.2012-Reg.
                                                                                                ---
The following  items  are proposed to be taken up for discussions  during the bi-monthly meeting  to be held on 17.02.2012. The same may kindly be entertained.
1.       Re-opening of  item  No.2/2011 . The reply given on 17.10.2011 meeting,  was not implemented.  Even alternate arrangements were not made to  meet the various duties of unprovided work hours, as mentioned  therein,  for which  staff have been drawn from sanctioned establishments, besides  to  manage  heavy shortages.  Staff  met with untold sufferings due to engaging  in various un-normed  business  activities, extended business hours, shortage,  power cut, inadequate infrastructure  etc. etc.
2.       Re-opening of  item No.4/2011, since  the matter is already  taken up in the RJCM meeting on 24.08.2011 and  the CPMG, TN replied that instructions were given  to all Region to implement the  orders of Directorate.
New items:-
1.       Non implementation of  orders of Directorate /C.O. by the  Divisional heads on various issues years- to-gether  For  eg.
a)      Non drawal of enhanced rate of daily allowance (food charges)
 in respect of TA claims of officials for the period from 01-01-2012 to
 31-07-2012.  Food charges to be enhanced by 25% on grant of dearness
  allowance above 50%  with  effect t from  01-01-2012.

b)      Non grant of  MACP and other benefits to the RRR candidates appointed after  the
Judgement of  Honble Supreme Court of India.
c)       Non payment of  Honoraria for  drawal of  arrears to GDS  on Natarajamurthy Committee recommendations.
d)      Non payment of  Honoraria for drawal of pension arrears on pay commission recommendations
e)      Stepping up of the pay of the promotee seniors with direct recruited juniors appointed  on or after 1.1.2006 as per  Dte. Orders dt. 05.01.2011.
f)       Non revision of FSC   though ordered on 02.12.2010.
g)      Non  supply of APAR  to the  officials  in  the prescribed  period  to prefer any appeal  as per  the  orders  dt. 14.5.2009 &  13.04.2010

                  h)     Non grant of  advance of TA or non allowing of  TA to the  newly recruited 
P.A.s  in connection with undergoing  induction training after the date of  their appointment.
2.       Non functioning  of  UPS ,  printers, batteries in various  offices throughout the
Region  and non  supply of  Laser printers to take  print outs,  of  large volume of
EMOs.UPS  and printers almost in 80% offices of Central  Region are not in working  condition.  Despite reminders   AMC  for UPS and Printers are not attending faults. Because of UPS  failure customers could not attend  the office and transactions not done during the business hours. This is mainly because of 8 hours TNEB power cut on daily basis.  Staff  in total  computerized office are tortured to give data and other information through email.  In the mean time more and more offices are identified as EMO centre and they are authorized and ordered to take print of  EMOs without providing Laser printers. It is much difficult and time consuming to take print out  of EMO in ordinary dot matrix printers.  Eg.  Vedaraniyam, various Pos in  Mayiladuturai, Trichy, Thanjavur Dns.
3.       Request  for arranging  bank drawings in all towns, where  the branches of  any Bank  is available, since   the  funding  to   S.O.s   is highly at  risk due to  heavy payments  
to  the tune  of  lakhs of rupees on IMT,OAP MOs etc.  eg. In Mayiladuturai  , Vriddhachalam, cuddalore etc.
 
 
Thanks
NFPE GPO
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.